Hassas Tarım


Hassas Tarım, Küresel Konum Belirleme (GPS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama, verim izleme ve değişken oranlı uygulama teknolojilerinin bir arada kullanıldığı, daha az girdi miktarı ile daha fazla verimlilik elde etmeye yönelik akıllı tarımsal uygulamalar bütününü ifade etmektedir. Hassas tarım teknolojileri, tarımsal aktivitelerin performansının arttırılması ve farklı tarımsal süreçler içerisinde hızlı ve optimum karar verilebilmesine imkan sağlayan pek çok olanak sunmaktadır.

Hassas tarım, toprak yapısı, hava durumu, su ve nemlilik oranı gibi değişkenlik gösteren çevresel verilere ve bu verilerin tarımsal faaliyet ve ürün kalitesine olan etkisine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda hassas tarım, en gelişmiş teknolojileri kullanarak çiftlik ve tarlaya özel koşulları en iyi şekilde analiz etmeye ve buna göre doğru zaman ve doğru yerde optimum girdi kullanımını belirlemeye yönelik süreçler bütünüdür.

Hassas tarım teknolojilerinin tarımsal üretim sürecine entegrasyonu ile:

• Üretim maliyetinin azaltılması;
• İhtiyaç duyulan su, gübre ve diğer kimyasal maddelerin optimum miktarının belirlenmesi;
• Gübre, kimyasal ve su kullanımının azaltılması sayesinde tarımsal faaliyetlerin olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirgenmesi;
• Yenilikçi çevresel çözümlerin geliştirilmesi ve ekolojik ayak izinin minimize edilmesi;
• Toprağın verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması;
• Tarımsal üretimde doğru rekolte tahmini yapılabilmesi ve genel hatlarıyla tarımsal tüketim biçiminin anlaşılması;
• Küçük ve orta ölçekli çiftliklerin yarışabilirliğinin arttırılması
mümkün olacaktır.

Buna göre yenilikçi Hassas Tarım teknolojileri, tarımsal faaliyetlerin aşağıda belirtilen farklı süreçleri içerisinde kullanılmaktadır:

• Toprağın İşlenmesi
• Ekim
• Gübreleme
• İlaçlama
• Hasat
• SulamaÇiftlik Yönetim Sistemi


Çiftlik Yönetim Sistemi, tarımsal döngünün tüm süreçlerine dair veri toplama, izleme, değerlendirme ve karar verme süreçlerini entegre bir şekilde ele alan bilgi sistemi altyapısıdır.

Toprağın işlenmesi, ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat gibi farklı tarımsal süreçlerinin birbiriyle ilintilidir ve sürekli bir döngü içerisinde işlemektedir. Bu kapsamda “Çiftlik Yönetim Sistemi”, bu farklı süreçler arasında etkili veri ve bilgi akışını sağlamak ve çiftçiyi doğru zaman, doğru yer ve doğru miktarda girdi ile harekete geçme konusunda yönlendirecek bir karar verme mekanizması sunma amaçlı geliştirilmiş bir altyapıdır. Bu koşullarda, tarımsal üretim süreçlerine özel ve gerçek zamanlı veri toplanması, verilerin muhafaza edilmesi ve işlenmesi ve bu sayede karar verme sürecinin kolaylaştırılması, üretim girdilerinin optimize edilmesi, zaman tasarrufu yapılması ve kaynakların daha etkin kullanılırlığını sağlarken verimin arttırılması ve maliyetin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda:

•Tarımsal döngü içerisindeki tüm süreçlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi,
• Tarımsal verinin toplanması,depolanması,izlenmesi,yönetilmesi,
• Farklı süreçler içerisindeki olası problemlerin önceden tespit edilmesi,
• Hızlı ve etkin karar verme mekanizmasının sağlanması,
• Demirbaş takibinin yapılması,
• Ekipman kontrol ve bakımının takip edilmesi,
• Finansal yönetim altyapısının kurulması,
• İnsan Kaynağı yönetimin yapılması hedeflenmektedir.


Bu doğrultuda, büyük tarımsal verinin en etkili biçimde yönetilmesi, öncelikle veri toplama, izleme, ölçme-hesaplama gibi beraber işleyen süreçlerin bir arada çalışacağı bir sistem gerektirir. Günümüz teknolojileri, toprak nitelikleri, hava durumu gibi verileri gerçek-zamanlı olarak sağlayıp kullanıcıya iletebilmektedir. Söz konusu teknolojilerin en etkili şekilde kullanımını sağlamak üzere yerel bağlamın ve söz konusu çiftliğin özel koşullarının göz önünde bulundurulması; bölge, ürün ve yerel pazar koşullarının analiz edilmesi kritik önem taşımaktadır.


Kullanılan Teknolojiler:

Uydu Görüntüleme

Dron Teknolojileri

GPS&Sensör

Ağ Tabanlı Takip Sistemi

Tarımsal Araçların GPS Entegrasyonu

Bulut Teknolojileri

Kullanıcı Dostu Arayüz

Kağıt, hesap makinası ve klasik takvime dayalı geleneksel tarımsal üretiminin aksine, hassas tarım teknolojileri sayesinde büyük tarımsal verinin tek bir merkezde, bulut tabanlı bir altyapıda yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, parsellerin izlenmesi, yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, makine ve araçların kontrolü ve mali kontrollerin sağlanması işleri tek bir sistem içerisinde yapılmaktadır. Hassas tarım teknolojileri ve AKBİS Çiftlik Yönetim Sistemi, tarımsal arazinin boyutlarından bağımsız olarak, çiftçi, çalışan ve diğer ortakların güncel bilgiye erişimini ve etkili karar vermelerini ve bu yolla tarımsal verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

Entegre Çiftlik Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Değişken Oranlı Uygulamalar


Değişken Oranlı Uygulama Teknolojileri (Variable Rate Applications-VRA), tarımsal alana homojen bir şekilde girdi (tohum-gübre-su-ilaç) aktaran geleneksel tarımın aksine, tarla içerisindeki verimlilik farklılıklarının ölçülmesi ve bu farklılıklardan kaynaklanan konumsal ihtiyaçlar çerçevesinde uygun girdi miktarını öngörmeye dayalı teknolojiler bütünüdür.

Doğru Kaynak

Doğru Oran

Doğru Zaman

Doğru Yer

Değişken Oranlı Uygulamalar, Küresel Konum Belirleme (GPS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve verim izleme sistemlerinin entegre kullanımı ile daha az girdi miktarı ile daha fazla verimlilik elde etmeye yöneliktir. Girdilerin ve sensör teknolojileri ile toplanan verilerin konum bazlı uygulamalar için olanak sağlaması zaman, maliyet ve yakıt tasarrufuna imkan sağlamakta ve sürdürülebilir bir tarım için kaynak kullanımını optimize etmektedir. Değişken oranlı uygulama sistemleri kapsamında tarım alanlarının konum verisine bağlı değişkenliğini değerlendiren sensörlerden alınan veri, geliştirilmiş algoritmalar sayesinde, değişken oranlı uygulama haritaları oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu haritalar, hassas ölçülerde ve ihtiyaca yönelik konum özelinde optimum tarım girdisini belirlemektedir.

Bu sayede:

• Üretim maliyetinin düşürülmesi
• Ürün kalite ve verimliliğinin arttırılması
• Toprak kalite ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
• Tarımsal gelirin arttırılması
• Ekolojik ayak izinin en aza indirgenmesi ve çevresel dengelerin korunması sağlanabilmektedir.


Girdi Tasarrufu


Artan Verimlilik


Düşük Maliyet


Ekolojik Denge


Sürdürülebilir Tarım


Gıda Güvenliği

Değişken oranlı uygulamalar ekim, gübreleme, ilaçlama ve sulama işlemlerinin bütününde uygulanabilmektedir.


Değişken Oranlı Gübreleme


Tarımsal girdi maliyetlerinin %10 ila %15’ni oluşturan gübreleme, ürün verimliliğini %50’lere varan oranda arttırması açısından kritik önem taşımaktadır. Tarım topraklarında yeteri kadar bulunmayıp ürün gelişimine esas temel maddeleri (azot, fosfor, potasyum vb.) karşılamak üzere toprağa yapılan girdi uygulaması olan gübreleme sürecinde uygulama zamanı ve uygulama biçimi büyük önem taşımaktadır. Uygun gübreleme zamanının belirlenmesinde iklim ve hava koşulları, toprak karakteri ve ürün çeşidine dair veriler önem taşımaktadır.

Değişken Oranlı Gübreleme teknolojilerinde esas, tarımsal alan sınırları içerisindeki toprak koşullarını, ürün niteliklerini ve buna bağlı değişken verimliliği, çevresel koşullara bağlı olarak ele almak ve doğru gübreleme zaman ve miktarını belirlemektir. Bu doğrultuda kullanılan Değişken Oranlı Gübreleme Haritaları, söz konusu koşullar bütününün analizi doğrultusunda farklı coğrafi koordinatlara yapılacak değişken uygulamaları belirtmektedir.

Değişken Oranlı Gübreleme teknolojileri, gübre miktarına, çeşidine ve uygun gübreleme zaman ve biçimine dair optimum çözümler üretebilmektedir.

Değişken Oranlı Gübreleme teknolojisi, gübre uygulama donanımına “alansal kontrol” imkanı sağlamakta ve böylelikle tarlayı farklı verimlilik seviyelerinde sınıflandırmış verim haritalarından üretilen gübreleme haritaları kapsamında alana özel uygulama yapılabilmektedir. GPS donanımlı tarım araç ve cihazları ile entegre çalışan bu sistemler sayesinde, arazinin özgün koşulları göz önünde bulundurularak araç ve gübreleme rotaları hesaplanmakta ve bu doğrultulda eksik veya fazla uygulamanın önüne geçilebilmektedir.

Bu teknoloji aynı zamanda kullanılacak gübrenin niteliğine karar vermek açısından etkilidir. Tarla içerisindeki farklı alanlar ayrı ayrı değerlendirilebilmekte ve değişken besin ihtiyaçları hesaplanabilmektedir. İleri teknolojiler sayesinde, tarlanın topoğrafik yapısı (farklı eğim seviyeleri ve çöküntüler), organik madde içeriğine göre değişkenlik gösteren toprak rengi ve tarladaki geçmişe yönelik değişken verimlilik oranı gibi veriler göz önünde bulundurulmaktadır. Arazi örnekleme verilerinin de dahil edilmesiyle beraber tüm bilgiler farklı veri tabanları içerisinde sınıflanmakta ve analiz edilmekte; buna göre tarla alt alanlarının niteliksel ve niceliksel gübre ihtiyacı belirlenmektedir.

Uygun gübre miktarı ve çeşidinin belirlenmesinin yanı sıra uygulama zaman ve yöntemi de ürün verimliliğini arttırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durumda gübrelemenin erken veya geç olması gübreden beklenen faydayı azaltmaktadır. Ürün çeşidi, mevsim ve bölgesel koşullara göre gübre bir seferde verilebileceği gibi bölünerek bir kaç defada da uygulanabilecektir. Bu doğrultuda gübreleme zamanı ve yönteminin, iklim özellikleri, toprak yapısı, bitki ve gübre çeşidini göz önünde bulundurarak belirlenmesi tarımsal verimliliği arttırmakta önemlidir.


Değişken Oranlı Sulama

Değişken Oranlı Sulama, tarımsal üretim döngüsünün tüm aşamalarında gerçekleştirilen sulama işlemlerine entegre edilmek üzere;

• Toprak nem oranı, efektif yağış oranı ve ürün evapotranspirasyonu gibi farklı parametreleri kullanarak optimum sulama miktarının belirlenmesi ve
• İklim, hava tahminleri ve gerçek zamanlı hava durumu verisi ile doğru sulama zamanının tespit edilmesi

ile gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecektir.

Etkin bir sulama metodolojisinin geliştirilmesi açısından gerekli verilerin toplanması için dron ve sensör teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Buna göre:
• Toprak nem sensörleri ile toprak su potansiyeli;
• Dronlardan elde edilen termal görüntüler ile toprak ve ürün nem oranı;
• Multispektral kamera ile nitrojen yetersizlikleri ölçülebilmekte;
• Hava durumu verisi ve hava tahminleri doğrultusunda değişken oranlı sulama programı oluşturulmakta ve
• Su gereksinimi açısından tarla içerisinde değişkenlik gösteren alanlara değişken oranlı uygulamalar optimum zamanlama içerisinde yapılabilecektir.

GEOSYS tarafından geliştirilen Değişken Oranlı Uygulama ürünü TARGIS-VRA, sulama aracına entegrasyonu ile değişken oranlı sulama sürecinde kullanılabilmektedir.

Diğer taraftan GEOSYS tarafından uluslararası proje ortaklığı çerçevesinde geliştirmekte olduğu “Hassas Sulama Karar Destek Sistemi Projesi” kapsamında mevcut veya yeni geliştirilecek Çiftlik Yönetim Sistemleriyle entegre olabilecek Uygulama Programlama Arayüzü - API (Application Programming Interface) geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında, tarım döngüsünün farklı bileşenleri (toprağın işlenmesi, ekim, gübreleme, ilaçlama, hasat) arasında etkin ve sürekli veri aktarımı sağlayacak, karar algoritmaları oluşturacak; farklı verilerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve otomatikleştirilmiş makinalara veri transferi gerçekleştirebilecek bir sistem geliştirilmektedir.

Hassas Sulama Karar Destek Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen sistemin:
• Standartlar çerçevesinde çalışan mevcut tarım makine altyapıları ile iletişiminin ve veri entegrasyonunun sağlanması;
• İş emri (görev-yöntem) haritalarının hazırlanması;
• ISO-XML ve ISOBUS standartları ile uyumluluk sağlanması;
• İnsansız Araçlarla uyumluluk sağlanması


Değişken Oranlı İlaçlama

Tarımsal ilaçlama, tarımda verimin ve ürün kalitesinin arttırılması açısından en önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Kullanılacak tarımsal ilaçlardan en yüksek faydayı sağlayabilmek için yapılacak uygulama zaman ve biçimi önem taşımaktadır. Hassas tarımın temel taşlarından birini oluşturan Değişken Oranlı İlaçlama Teknolojileri, hava durumu ve ürün koşullarına göre kullanılacak ilaç miktarını anlık ve otomatik olarak ayarlayabilen sistemlerden ve uygulama haritalarından oluşmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak ilaç miktarı, tüm tarla için homojen olarak ele alınmaksızın, bitkilerin mevcut durumları ve gelişim aşamalarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak hesaplanmakta ve uygulanmaktadır. Böylelikle ihtiyaç fazlası uygulamanın önüne geçilebilecek, kimyasal girdileri önemli ölçüde azaltarak çevre kirliliği en aza indirgenebilecek ve ilaçlamada yüksek etkinlik ile işletme giderlerinde tasarruf edilebilecektir.

Değişken Oranlı İlaçlama teknolojileri, tarımsal araçlarda doğru ilaç püskürtücüleri ile entegre edildikleri koşulda pek çok avantaj sağlamaktadır:

• Değişken gereksinimlere uygun damla büyüklüklerini hesaplamak;
• İlaçlama verimliliğini optimize etmek ve hedef dışı ilaç uygulamalarını minize etmek üzere etkili bir püskürtücü denetimi sağlamak;
• En uygun sonucu elde etmek üzere ilaçlama miktarının kontroü; ilaç kalitesinin muhafaza edilmesi; hedeflenen zararlılarla mücadele ederken uygun ilaçlama alanının belirlenmesi ve böylelikle ilaç israfının önlenmesi;
• Yağmur ve rüzgar yönü ve hızı gibi faktörleri göz önüne alarak optimum ilaçlama rotasının oluşturulması (haritalama) ve böylelikle rüzgara karşı ilaçlamayı engelleyerek ilaç tasarrufu yapılması;
• İlaçlama performansının hareket halindeyken takip edilmesi, ayarlanması ve değerlendrilmesi;
• İlaçlama performansının görsel olarak takibi sayesinde olası sorunların hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmesi;
• Hedef dışı ilaçlama (spray drift) riskini ve dolayısıyla yeniden uygulama gereksinimini ortadan kaldırmak;
• Böylelikle tarımsal verimlilik ve ürün kalitesini artırırken uygulama maliyetlerinin düşürülmesi.
Verim İzleme Sistemleri


Verim İzleme Sistemi, hasat süresince toplanan mahsullere ait verileri coğrafi referanslarıyla beraber toplayan ve bu kapsamda ürün nem oranı ve verimliliğine ait bilgileri haritalanması süreçlerinden oluşmaktadır. Verim haritalama sistemi sayesinde, tarlada izlenen ürün verimliliğindeki değişimlerin saptanması ve bu sayede kullanılacak tarımsal girdi miktarının belirlenmesi mümkündür. Bu doğrultuda Verim İzleme Sistemleri hassas tarım ve değişken oranlı uygulama teknolojilerinin temel aşamalarından birini oluşturmaktadır. Bu uygulama, geleneksel tarımsal faaliyetlerin aksine, tarlaya uygulanacak girdi miktarını her noktaya eşit (homojen) olarak uygulamamakta, Verim Haritası ışığında oluşturulan gübreleme haritalarına göre değişken oranda uygulamaktadır. Bu uygulama arazinin özgün koşul ve ihtiyaçları ile hava koşullarını da göz önünde bulundurarak uygun gübreleme ihtiyacını belirlemektedir.

Verim izleme ve haritalamada çok çeşitli sensör teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Hasat makinelerine yerleştirilen verim görüntüleme sistemleri ile hem konum hem de verime dair verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri ve kullanılan yazılım ile toplanması sağlanmaktadır. Dron ve uydu teknolojileri arazi, toprak ve ürün yapısı hakkında önemli bilgi sağlayan görseller oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, yüksek çözünürlüklü arazi ve bitki yapısı görselleri, yüksek çözünürlüklü kabartma haritaları, eğim haritaları ve ürün haritaları gibi görseller elde edilebilmekte ve böylelikle bitkilendirme kontrolü yapılarak düşük performanslı alanların belirlenmesi, drenaj haritalarının oluşturulması; arazi verimliliğinde eğim faktörünün etkisinin değerlendirilmesi ve çiftlik yönetiminde kullanılabilecek çeşitli veri ve altlıkların elde edilmesi mümkün olmaktadır. Aynı şekilde, bu teknolojiler, yıpratıcı bir örnekleme işlemi gerektirmeksizin, ürünlerin gelişim seviyesi, farklı derinliklerdeki toprak nem oranı, bitki yağ ve asit oranı, biokütle seviyesi gibi unsurları ölçmekte ve bu verileri dijital bir harita üzerine aktarmaktadır.

Verili tarımsal arazi sınırları içerisinde oluşturulan verim haritası, farklı renk tonlarıyla ifade edildiği şekilde arazi içerisindeki verimlilik değişkenliğini göstermekte ve buna esas gübreleme ihtiyacına dair önemli bir veri sunmaktadır.


01.01.2019 tarihinden itibaren 11171 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS